زنوس خردلی

20 x 60

موزائیک زنوس خردلی / 30×30

حاشیه زنوس خردلی / 60×10

تک گل زنوس خردلی / 60×20
زنوس سفید / 60×20
زنوس خردلی / 60×20
کف زنوس / 25×25