زنوس سرمه ای

20 x 60

موزائیک زنوس سرمه ای / 30×30

حاشیه زنوس سرمه ای / 60×10

تک گل زنوس سرمه ای / 60×20
زنوس سفید / 60×20
زنوس سرمه ای / 60×20
کف زنوس / 25×25