ساتیا کرم

30 x 90

تک گل پلوتون طلایی / 15×15حاشیه ساتیا طلایی  / 90×7دکور ساتیا کرم  / 90×30
ساتیا کرم / 90×30ساتیا قهوه ای  / 90×30
کف کلمبیا بژ/ 30×30