کلمبیا بژ

30 x 90

حاشیه طلایی کلمبیا / 30×4/5دکور کلمبیا بژ / 90×30کلمبیا بژ / 90×30
کلمبیا قهوه ای  / 90×30
کف کلمبیا بژ/ 30×30